Privacy

Deze website is het eigendom van en wordt beheerd door Financial Research and Development (FRD) NV, Steenwagenstraat 48 te 1820 Melsbroek, België. Ondernemingsnummer BE 0437.136.438 - RPR Brussel. Telefoon  +32 - (0)2  - 245 80 85. E-mail info@frd.be.

FRD sluit volledig aan bij de stelling dat de privacy op het internet essentieel is voor het vertrouwen van de internetgebruiker en voor het blijvend succes van het internet als een dienstverlenend en commercieel medium.

In deze uiteenzetting over de rechtsgronden en de doeleinden van ons privacybeleid staat welke persoonlijke gegevens FRD van u kan verzamelen, waarom onze firma deze gegevens wil bijeenbrengen, hoe ze die wil gebruiken en hoe ze hiermee wil omgaan in het licht van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in het Engels General Data Protection Regulation (GDPR). Een persoonsgegeven is een gegeven dat herleidbaar is naar een natuurlijke persoon die geïdentificeerd is, of kan worden geïdentificeerd. Deze gegevens kunnen bestaan uit tekst, beeld en geluid en de definitie ‘natuurlijke persoon’ sluit rechtspersonen uit.

FRD is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Alle persoonlijke informatie die u aan FRD overmaakt, is enkel bestemd voor intern gebruik door de vennootschap met als doel uw vragen c.q. opmerkingen en / of inschrijvingen op onze initiatieven op een efficiënte manier te verwerken. Wij verzamelen en gebruiken uw gegevens voor zover als nodig in de context van onze activiteiten en om een hoge graad van kwaliteit in de aangeboden informatie en duiding te bereiken.

Alle meegedeelde gegevens zijn wettelijk beschermd door de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (B.S. 05/09/2018) die uitvoering geeft in Belgisch recht aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679 van  27 april 2016, in het Engels General Data Protection Regulation (GDPR).

Dat betekent dat FRD bij wet uw toestemming moet hebben om deze gegevens te verzamelen en te verwerken, dat deze informatie correct en relevant dient te zijn en dat ze enkel voor specifieke doeleinden mag gebruikt worden. U heeft eveneens het recht uw persoonlijke gegevens in te kijken en te wijzigen, mits gedagtekend en ondertekend verzoek.

Onder verwerking dient verstaan elke bewerking met betrekking tot een persoonsgegeven dat u als natuurlijke persoon kan identificeren. De verwerking omvat onder meer alle aspecten in verband met het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, actualiseren, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, archiveren, afschermen, wissen of vernietigen van dat gegeven.

A) Welke bedrijfs- en persoonsgegevens gebruiken wij over u?

FRD kan volgende persoonsgegevens en zo nodig bedrijfsgegevens, op verschillende manieren verzamelen, verwerken en gebruiken (de opsommingen zijn niet limitatief):

1) Gegevens die u in voorkomend geval rechtstreeks aan FRD verstrekt:

  • Persoonlijke identificatie- en contactinformatie, waaronder naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer of mobiel nummer, geboortedatum, leeftijd, aanspreektitel.
  • Identificatie- en contactinformatie van uw bedrijf (zo nodig en gewenst), waaronder naam, rechtsvorm, adressen van maatschappelijke zetel, hoofdkantoor en eventuele filialen, ondernemingsnummer en rechtspersonenregister, datum van oprichting, namen van de bestuurders, publicaties in het Belgisch Staatsblad, jaarrekeningen, telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), website.
  • Inloggegevens verbonden aan een NEOREKA-gebruikersaccount, zoals uw (gebruikers)naam, uw e-mailadres, uw wachtwoord, veiligheidsvraag en -antwoord, uw verbindingsmomenten, uw IP-adres.
  • Klachten of feedback via onze supportkanalen omtrent uw ervaring met onze informatie en duiding, uw opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback.
  • Andere gegevens en inhoud die u zelf uitwisselt, communiceert of deelt via de NEOREKA website, eventuele apps, waaronder teksten, beelden, geluidsopnames.

2) Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de (mobiele) NEOREKA website en eventuele apps:

Wanneer u gebruik maakt van de (mobiele) NEOREKA-website of apps van kan volgende informatie worden verwerkt: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies (zie hiervoor ons cookiebeleid), gegevens die u zelf invoert op de website of in de apps en andere gegevens waar u FRD toegang toe heeft verleend (onder meer locatiegegevens).

3) Gegevens uit andere bronnen:

FRD kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, waaronder het aankopen of het huren c.q. het gebruiken van gegevens verzameld door gespecialiseerde leveranciers, door bedrijven en verenigingen waarmee FRD nauw samenwerkt of verbonden is (bv. Median NV, FinPlan vzw), door openbare bronnen, door sociale media. Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op FRD.

Op de NEOREKA website kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden niet beheerd door FRD en hebben een eigen privacyverklaring of -beleid. FRD raadt u met nadruk aan deze documenten te lezen en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze websites van derden.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan FRD of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om uw relevante gegevens mee te delen zodat een correcte communicatie kan plaatsvinden en de vigerende wetgeving wordt nageleefd.

FRD verzamelt op geen enkele manier gevoelige informatie  zoals biometrische gegevens, gezondheidsgegevens, persoonsgegevens die betrekking hebben op raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden, seksuele voorkeur, genetische gegevens.

B) Waarom en op welke basis gebruiken wij uw gegevens?

FRD gebruikt uw gegevens om uw keuze te respecteren wanneer FRD u toestemming vraagt voor een specifieke of punctuele verwerking van persoonsgegevens, om elektronisch communicatiegegevens te verwerken, om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Meer in detail verwerkt FRD persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

  1. Het mogelijk maken om bepaalde informatie uit te wisselen, te creëren en te verwijderen en/of contact op te nemen met andere gebruikers op (mobiele) websites en apps.
  2. Het adequaat functioneren van ons kennisplatform voor informatie en duiding, het beantwoorden van uw vragen en opmerkingen, kwaliteits- en affiniteitsonderzoek.
  3. De invulling van een gerechtvaardigd belang dat bestaat uit de voortdurende evaluatie, bijsturing, verbetering en optimalisatievan de door FRD op de NEOREKA-website aangereikte informatie en documentatie, de communicatie via de (mobiele) website en eventuele apps c.q. het onderhoud en de beveiliging daarvan.
  4. De naleving van de wetten en voorschriften van toepassing op FRD in de meest brede zin, het antwoorden op een officieel verzoek van een gemachtigde publieke of gerechtelijke instantie.
  5. Andere specifieke doeleinden waar FRD u afzonderlijk toestemming voor kan vragen.

C) Met wie delen wij uw gegevens en hoe lang houden we ze bij?

FRD kan de verwerkte gegevens delen met derden, namelijk bedrijven of verenigingen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn als waar FRD haar maatschappelijke zetel en uitbating heeft gevestigd. Deze uitwisseling van informatie gebeurt enkel voor zover de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot overeenkomsten, producten, diensten, (mobiele) websites, eventuele apps.

Indien uw toestemming wettelijk is vereist of indien wij van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we hierom steeds verzoeken voordat we uw gegevens delen of doorsturen naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Uw gegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met dit privacybeleid en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het inderdaad voorkomen dat FRD persoonsgegevens of bedrijfsgegevens dient mee te delen als gevolg van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wetgeving of reglementering. FRD zal in alle redelijkheid proberen u van tevoren hierover te informeren, tenzij dergelijke demarche aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Persoonsgegevens kunnen ook steeds anoniem worden gemaakt vooraleer ze te delen met derden. In dat geval zal u aan de hand van deze anoniem gemaakte gegevens nooit als individu kunnen worden geïdentificeerd.

FRD zal uw gegevens bewaren zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels, of langer als dit operationeel noodzakelijk is voor kwaliteitscontrole, facturenbeheer, voor mogelijke juridische klachten of vorderingen, voor de antwoorden op vragen van toezichthoudende autoriteiten. Na afloop van de vereiste bewaartermijn worden persoonsgegevens gewist of anoniem gemaakt.

D) Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

U heeft gratis recht op inzage in en verbetering van de gegevens die FRD van u verwerkt (rechtzetting van onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde informatie), meer specifiek waar het gaat om uw persoonsgegevens. U kunt steeds een kopie van deze informatie verkrijgen.

U heeft tevens recht op schrapping, beperking van de werking en/of overdraagbaarheid (data portability) van uw gegevens, in het bijzonder uw persoonsgegevens, voor zover de toepasselijke regelgeving daarin voorziet.

U kunt op elk moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking specifiek van uw persoonsgegevens, om ernstige en legitieme redenen.

Bovendien hebt u het recht om u te verzetten (opt-out) tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen het doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden, en tegen het opstellen van uw profiel (geautomatiseerde besluitvorming).

FRD behoudt zich het recht voor deze privacyregeling op om het even welk tijdstip aan te passen. De gebruikers worden hiervan op de hoogte gebracht via de website of via e-mail. Voor het uitoefenen van uw rechten, kunt u steeds FRD contacteren op het adres aangeduid in de aanhef van deze privacyverklaring.

U heeft eveneens het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: contact@apd-gba.be (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 274 48 00.

E) Hoe ziet het databeveiligingsbeleid van FRD eruit?

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt FRD alle redelijke en mogelijke maatregelen. Onze vennootschap past best practices toe om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze gegevens te voorkomen. Zowel technisch als organisatorisch heeft FRD  de nodige initiatieven opgezet om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

F) Wat is het cookiebeleid van FRD?

neoreka.be maakt gebruik van ‘cookies’, kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de NEOREKA-website te vergemakkelijken. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en paswoord in te typen. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers, u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browsers, kunnen wij geen correcte werking van neoreka.be garanderen. Voor nadere informatie verwijzen we u naar ons cookiebeleid en onze cookie-instellingen zoals beschikbaar op deze website.

Door op ‘Akkoord’ te klikken (opt-in) in de cookiesbanner op de homepage van deze website en nadien verder te surfen, gaat u vrijwillig en expliciet akkoord met het privacy- en cookiesbeleid van  FRD. U hebt het recht te vragen om inzage in de databank, om verbetering, schrapping en/of overdraging van uw gegevens. U kunt onder bepaalde voorwaarden ook verzoeken om de beperking van de verwerking of bezwaar maken tegen de verwerking. U kunt uw toestemming voor het gebruik en het lezen van cookies steeds intrekken. Indien u van één of meerdere van deze rechten wenst gebruik te maken, gelieve dit per e-mail te willen bevestigen aan info@frd.be met scan van uw geldig identiteitsbewijs.

Indien u meer wilt weten over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in België, gelieve te surfen naar www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Publicatiedatum: 18 juni 2020.

FRD NV - Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek - T. +32 - (0)2 245 80 85 - E. info@frd.be  - btw BE 0437.136.438 - RPR Brussel.

© 2020 FRD NV - Alle rechten voorbehouden.