Levens­verzekeringen tak 23

01 mei 2020     door Marc Peeters

Levensverzekeringen met een beleggingscomponent, verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten, beleggingsverzekeringen, levensverzekeringen tak 23, al deze vlaggen dekken dezelfde lading. Voor de goede orde geven we hier even de omschrijvingen weer uit de Europese en Belgische regelgeving.

Een levensverzekering met een beleggingscomponent of verzekeringsgebaseerd beleggingsproduct is een verzekeringsproduct waarmee een waarde op vervaldag of een afkoopwaarde wordt aangeboden, en waarbij die waarde op vervaldag of afkoopwaarde geheel of gedeeltelijk is blootgesteld, direct of indirect, aan marktfluctuaties.

Het rendement van dergelijk verzekeringsproduct is gekoppeld aan de beleggingsresultaten van een scala van beleggingsopties, namelijk één of meerdere interne verzekeringsfonds(en) waarmee de levensverzekeringsovereenkomst verbonden is. De waarde daarvan kan stijgen of dalen, mogelijk tot onder het niveau van de oorspronkelijke inleg, waardoor de belegger (verzekeringnemer) verlies kan lijden. Relevante criteria en factoren om een levensverzekering met een beleggingscomponent te beoordelen, zijn: complexiteit, nominale waarde, innovatiegehalte, hefboomratio en risicoklasse.

Een tak 23-levensverzekering functioneert per definitie als een lange termijn beleggingsproduct. De terugbetaling van het kapitaal en/of het rendement wordt niet door de verzekeraar gegarandeerd. De return van deze verzekeringsovereenkomst met een beleggingscomponent is louter gekoppeld aan de resultaten van één of meer beleggingsfondsen (interne al dan niet collectieve verzekeringsfondsen).

In het kader van de tak 23-levensverzekeringsovereenkomst verbindt de verzekeringsonderneming er zich toe om, tegen ontvangst van één of meerdere verzekeringspremies, aan de verzekeringnemer, aan de erfgenamen van de verzekeringnemer of aan een door de verzekeringnemer aangeduide persoon (de ‘begunstigde’) een bepaalde of bepaalbare som uit te betalen, hetzij op het tijdstip van het overlijden van de verzekerde, hetzij op het einde van de overeenkomst indien de verzekerde op dat ogenblik nog in leven is.

Levensverzekeringen tak 23 zijn multifunctioneel. Ze vormen tegelijk een instrument van beleggen, een instrument van voorzorg en een instrument van vermogensoverdracht en successieplanning. Ze zijn flexibel inzetbaar als juridisch en fiscaal correcte techniek om roerend vermogen over te dragen tussen partners onderling en naar de volgende generaties.

Gestructureerde producten vormen een bijzondere beleggingscategorie die dikwijls het onderliggend actief is van levensverzekeringen met een beleggingscomponent. Het gaat om schuldinstrumenten met vaste looptijd en beleggingsmechanisme gekoppeld aan o.m. diverse brede of thematische aandelenindices of aandelenkorven. Meestal bieden ze tot een bepaalde drempel neerwaartse bescherming en hanteren ze een returnhefboom door gebruik te maken van optieconstructies.

De NV Median legt zich al sinds haar oprichting in 2002 diepgaand toe op deze materie. Ze richt zich uitsluitend tot professionals, erkende financiële instellingen en verzekeringstussenpersonen. Ze zal niet-professionele cliënten steeds doorverwijzen naar een gespecialiseerde verzekeringsmakelaar uit haar netwerk. Meer informatie op www.median.be.