Disclaimer

NEOREKA® is een gedeponeerd handelsmerk van Financial Research and Development (FRD) NV, Steenwagenstraat 48 te 1820 Melsbroek, België. Ondernemingsnummer BE 0437.136.438 - RPR Brussel. Telefoon  +32 - (0)2  - 245 80 85. E-mail info@frd.be. De NV FRD is de eigenaar en de beheerder van deze website. Door de toegang tot en het gebruik van de NEOREKA-website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Rechten van welke aard ook kunnen niet worden ontleend aan de inhoud van deze website, die uitsluitend tot doel heeft het verstrekken van informatie, duiding, achtergrond en uitleg over samenleving, politiek, economie, financiële markten en kunst. De inlichtingen, producten en diensten vermeld op deze website of waarnaar wordt verwezen, houden geen enkele contractuele verbintenis in en zijn niet bedoeld als een commercieel aanbod of een advies van welke aard ook. De informatie op deze website is van algemene aard, ze is niet aangepast aan individuele of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel, fiscaal, juridisch of verzekeringstechnisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Deze website zet de gebruiker niet aan tot de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van enig financieel product of enige financiële dienst. Evenmin gaat het om verzekeringsbemiddelingsdiensten zoals voorstellen tot het afsluiten van een levensverzekering met beleggingscomponent of gepersonaliseerde aanbevelingen aan niet-professionele cliënten. Voorts omvat de informatie geen enkel specifiek of gepersonaliseerd advies op het vlak van successieplanning, fiscaliteit, pensioenvorming, vastgoedinvesteringen, kunstverzamelingen of vennootschapsstructuren.

De teksten zijn met de meeste zorg samengesteld. Korte citaten uit publicaties in de media (voornamelijk kranten en tijdschriften, al dan niet online) of uit boeken zijn steeds weergegeven met bronvermelding, waar nodig zijn ze ingekort zonder aan de essentie van de inhoud te raken. Ze geven de opinie weer van de auteur, die niet hoeft te stroken met het standpunt van FRD, dat ter zake geen enkele aansprakelijkheid op zich neemt. De juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de verstrekte informatie is geenszins gegarandeerd. De informatie en opinies weergegeven op deze website kunnen op ieder ogenblik wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. Omwille van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten en van auteursrechten zijn een reeks ‘Knorrige kronkels’ in de rubriek ‘Archief’ niet publiek te raadplegen, maar enkel op discretionaire basis. Ze zijn in beperkte kring op uitnodiging toegankelijk met gebruik van een login en wachtwoord dat FRD beschikbaar stelt. De uitgenodigde bezoeker kan het wachtwoord naar eigen goeddunken wijzigen. Reproductie en/of verspreiding van foto’s, video en audio is uitdrukkelijk uitgesloten.

Hoewel FRD iedere mogelijke inspanning heeft gedaan opdat de informatie vermeld op deze website op datum van publicatie correct, volledig en nauwkeurig is, zal FRD geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden - noch tegenover de gebruiker van de website, noch tegenover iedere derde - wat betreft accuraatheid, betrouwbaarheid en / of volledigheid van de verstrekte informatie. Evenmin kan FRD verantwoordelijk worden gesteld voor enige tekortkoming of onvolledigheid wat betreft de aangeboden informatie als gevolg van technische problemen of gebreken waaronder fouten in de transmissie, technische mankementen, onderbrekingen, storingen door derden (inclusief hacking). FRD aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid van welke aard ook voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

FRD kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, bijzondere of buitengewone schade of verlies geleden als gevolg van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie vervat in deze website of als gevolg van het gebruik van deze gegevens in verband met de risico’s eigen aan financiële diensten, concepten, producten en transacties, inzake de implementatie van juridische of fiscale adviezen of de aanschaf en verhandeling van immobiliën c.q. kunstvoorwerpen, inzake de toepassing van de relevante Europese en Belgische regelgeving over financiële instrumenten en markten , meer specifiek met betrekking tot verpakte retailbeleggingsproducten c.q verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's) en de daaruit voortvloeiende  informatieverplichtingen. Het oogmerk van NEOREKA is informatief, duidend en educatief. NEOREKA heeft niet als doel diensten te verlenen van welke aard ook en onder welke vorm ook aan financiële instellingen, bedrijven of particulieren.

FRD ontvangt in het kader van het NEOREKA-initiatief noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks enige vergoeding van welke aard ook van een financiële instelling, een levensverzekeraar, een beleggingsonderneming, een beleggingsfondspromotor of enig ander op deze website geciteerd bedrijf. NEOREKA opereert in alle onafhankelijkheid en neutraliteit. Deze website bevat dan ook geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. Evenmin bevat deze website enig voorstel tot intekening op een financieel product, een levensverzekering met beleggingscomponent of een financiële dienst.

De gepubliceerde rendementsverwachtingen of in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, maar dienen alleen ter illustratie. De waarde van beleggingen kan zowel stijgen als dalen. Veranderingen in wisselkoersen kunnen deze waarde eveneens beïnvloeden in negatieve of positieve zin. In het licht van deze waarschuwingen is het dan ook mogelijk dat het ingelegde bedrag volledig verloren gaat. Anticiperende standpunten geven de mening en de toekomstverwachting weer van FRD. De feitelijke ontwikkelingen en resultaten kunnen niettemin aanzienlijk afwijken van de verwachtingen, zowel in positieve als in negatieve zin. Historische rendementen houden geen rekening met de kosten, taksen en diverse belastingen die drukken op het kopen en verkopen van roerende waarden en op het aanhouden van een effectenrekening. Het cumulatieve rendement na kosten, taksen en belastingen zal dus in de praktijk hoe dan ook lager zijn dan op deze website vermeld, specifiek in de rubriek ‘Selectielijsten’. De publicatie van informatie en documentatie op deze website verleent geen rechten aan wie dan ook.

De volledige inhoud van deze website is onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten door middel van copyright (alle rechten voorbehouden). Dat geldt onder meer voor merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten en beelden. Deze opsomming is niet limitatief. Gebruikers kunnen individuele pagina’s downloaden of afdrukken op voorwaarde dat noch de copyright waarschuwingen, noch enig beschermd wettelijk merk, worden weggelaten.

De reproductie, transmissie op gelijk welke wijze, gebruik van of creatie van een link naar een gedeelte of naar het geheel van deze website - of het nu gaat om publieke, commerciële of privédoeleinden - is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FRD. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Door de pagina’s op deze website te openen en kennis te nemen van de informatie verstrekt door FRD, verklaart de bezoeker van www.neoreka.be zich stilzwijgend en impliciet akkoord met de hierboven vermelde gebruiksvoorwaarden. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet afdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-afdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. In geval van enig geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Publicatiedatum: 18 juni 2020.

FRD NV - Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek - T. +32 - (0)2 - 245 80 85 - E. info@frd.be - btw BE 0437.136.438 - RPR Brussel.

© 2020 FRD NV - Alle rechten voorbehouden.